ឈ្នះសំបុត្រកុន សំរាប់គ្នា 2 នាក់!

យើងនឹងផ្តល់ជូននូវសំបុត្រកុន (2 x 2D)! ដោយអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះក្នុង ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងដូចខាងក្រោម:

ការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់

 


ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏

  • ចុះឈ្មោះ ទទួលព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មាន មុនថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018
  • ចាប់ឈ្មោះអ្នកមានសំណាង នៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018
  • អ្នកឈ្នះ នឹងត្រូវបានទាក់ទងតាមអុីម៉ែល។
  • រង្វាន់គឺ សំបុត្រកុន 2 សន្លឹកសំរាប់អ្នកឈ្នះ
  • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសដោយចៃដន្យ
  • សំបុត្រភាពយន្តគឺសម្រាប់ Major Cineplex ភ្នំពេញ ឬសាខា សៀមរាប