បញ្ចុះតម្លៃ 30% ទៅលើការធ្វើដំណើរដោយ ឡានក្រុង ឬ កាណូត ជាមួយវីងផេ

កក់សំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងសំបុត្រជិះកាណូតរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធើណែត ហើយបង់ប្រាក់ជាមួយវីងផេ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30%!