បញ្ចុះតំលៃ 30% សំរាប់គ្រប់ រថយន្តក្រុង ទាំងអស់នៅកម្ពុជា

EasyBook ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ ភាពស្រួល ថែមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើគ្រប់ ឡានក្រុង ទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ។ ដូច្នេះកក់ សំបុត្រ របស់អ្នកឥឡូវនេះ ហើយចាប់ផ្តើមរៀបវ៉ាលី ធ្វើដំណើរ!