កក់សំបុត្រ រថយន្តក្រុង ហើយទទួលការបញ្ចុះតំលៃ 20%

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទាំងអស់ ដោយកក់ សំបុត្រ ឡានក្រុង ហើយបង់ប្រាក់ជាមួយ WingPay (Wing online payment) ។