សូមរីករាយបញ្ចុះតំលៃ 50% ទៅ / មកពីសួនច្បារ មេអំបៅ នៅ សៀមរាប

ទទួលបាន 50% (អតិបរមា 8,000 រៀល) សម្រាប់ការជិះ Grab 5 ដង ទៅ និង មកពីសួនផ្កា Butterflies មេអំបៅ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ គ្រាន់តែបញ្ចូលកូដនេះ ហើយរីករាយជាមួយការជិះរបស់អ្នក!