សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 80% ទៅលើ JustGrab Rides

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 80% ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ រហូតដល់ 20,000រៀល រៀងរាល់ការធ្វើដំណើរ