ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សន្សំបានរហូតដល់ 7% នៅលើ សណ្ឋាគារ របស់អ្នក

កក់ សណ្ឋាគារ ទូទាំងពិភពលោក ដោយប្រើកាតធនាគារ ANZ Royal របស់អ្នកដើម្បីទទួលបាន ការបញ្ចុះតម្លៃ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
*Save additional 7% on top of incredible hotel deals - Applicable for all Platinum & above international credit cards issued by ANZ Royal Bank (Cambodia) * Save additional 5% on top of incredible hotel deals - Applicable for all other international credit cards issued by ANZ Royal Bank (Cambodia) +Booking Period: 15 Mar 2018 till 15 Sep 2018 +Stay Period: 15 Mar 2018 till 15 Dec 2018. See full T&Cs on Agoda's website.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

កូត

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $3,2 ក្នុងការទិញដំបូងរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសកម្មភាពពី Klook ផ្សេងៗគ្នា ទាក់ទាញ និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ហើយរីករាយជាមួយបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមចំនួន 3,2ដុល្លារពីតម្លៃដើម តាមរយៈការប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។