រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 6% លើ បន្ទប់សណ្ឋាគារ ជាមួយកាត Aeon

កក់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នក ជាមួយនឹងកាតធនាគារឯកទេស Aeon ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន 6% បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម។