ទទួលបានរហូតដល់ 10,000 រៀល បញ្ចុះតំលៃ លើ Grab

កក់ JustGrab ឬ GrabSUV ជាមួយលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឹម 10,000 រៀល) នៅ រាជធានីភ្នំពេញ & សៀមរាប!