កូត បានផុតកំណត់

បញ្ចុះ 80% សម្រាប់ការធ្វើដំណើរចំនួន 2 ដង រៀងរាល់ថ្ងៃ

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចរីករាយនឹងការបើកបរ ដែលមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និង ងាយស្រួលជាងមុន។ រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 80% (អតិបរមា 8,000 រៀល) សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ពីរដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រើកូដនេះ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចុះតំលៃ 18 ដុល្លារសំរាប់សណ្ឋាគារមានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ

ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 18 ដុល្លារ លើកាតឥណទានរបស់អ្នកក្រោយពីការស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ មានតម្លៃលើស 50 ដុល្លារ។