បញ្ចុះតំលៃ 10% ក្នុងការជួលរថយន្ត

ជួលរថយន្តមុនថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការជួលអប្បបរមា 150 ដុល្លារ នៅពេលអ្នកប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ។