បញ្ចុះតំលៃ 50% លើ JustGrab

សូមរីករាយជាមួយ ការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើ JustGrab ក្នុង រាជធានី ​ភ្នំពេញ !