ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 50% ចំនួន 10 ដង

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឹម 12,000 រៀល) សំរាប់ការជិះ Grab 10 ដង នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។