បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើសំបុត្រឡានក្រុង និង កាណូត ពេលបង់ប្រាក់ជាមួយវីង

កក់នៅលើវេបសាយ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Camboticket និងរីករាយ 50% នៅលើ សំបុត្ររថយន្តក្រុង ទាំងអស់របស់អ្នក និង សំបុត្រជិះកាណូត នៅពេលបង់ប្រាក់ជាមួយវីង។ សូមរួសរាន់ឡើងការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែមេសាប៉ុណ្នោះ សម្រាប់រាល់ការធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃទី 20 ខែមេសា។