ទទួលបាន 30% (កំណត់ត្រឹម 6000 រៀល) 2 ដង

ជាមួយនឹងកូដនេះ អ្នកអាចទទួលបាន ការបញ្ចុះតំលៃ 30% (កំណត់ត្រឹម 6,000 រៀល) សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ពីរដងរបស់អ្នកទៅកាន់ រឺ ពី ពហុកីឡាដ្ឋាន អូឡាំពិក