ទទួលបាន 2,5 ដុល្លារ ពេលជិះ ExNet ដំបូង ដោយប្រើកូដនេះ

សូមរីករាយ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 2.5 ដុល្លា សម្រាប់ការជិះ តុក តុក ឬ​ តាក់ស៊ី ដំបូងរបស់អ្នក នៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ។ កុំខកខានអោយសោះ!