ទទួលការធ្វើដំណើរឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ 12,000 រៀល

សូមរីករាយជាមួយជិះ Grab ដំបូងរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃនៅ ភ្នំពេញ ឬ សៀមរាប ដោយប្រើលេខកូដនេះ។ សូមកុំខកខានអោយសោះ!