ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

កុម្ម៉ង់ម្ហូបតាមអ៊ិនធឺរណែតនិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់គេហដ្ឋាន ឬការិយាល័យរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ សំរាប់ការកុម្មង់លើកទីមួយ

ទទួលបានការដឹកជញ្ជូន មកប្រទេស កម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់ការបញ្ជាទិញដំបូងរបស់អ្នក ហើយទទួលបានក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ មិនមែនជាលើកទីមួយទេរឺ? គ្មាន​បញ្ហា! ការដឹកជញ្ជូន គឺតែងតែឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញលើស 50 ដុល្លារ។