ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

កុម្ម៉ង់ម្ហូបតាមអ៊ិនធឺរណែតនិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់គេហដ្ឋាន ឬការិយាល័យរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។