រីករាយជាមួយការជិះ Grab បញ្ចុះតំលៃ 6,000 រៀល ចំនួន 3ដង

បញ្ចូលកូដនេះហើយដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 6,000រៀល ក្នុងការជិះ Grab 3ដង នៅរាជធានីភ្នំពេញ & សៀមរាប។