ការផ្តល់ជូនពិសេសទៅអឺរ៉ុប – សន្សំបានរហូតដល់ 65%

ហោះហើរពី ភ្នំពេញទៅ ទ្វីបអឺរ៉ុប ជាមួយ យន្តហោះ​​ ផ្កាយ 5 Qatar Airways និងសន្សំបានរហូតដល់ 65% ។ កក់សំបុត្រយន្តហោះ របស់អ្នកឥឡូវនេះ​ ហើយរីករាយជាមួយបទពិសោធន៏ពិសេសនេះ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ​ ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដ៍ រឺ ទីក្រុងនីស រឺ ទីក្រុងរ៉ូម រឺ ទីក្រុងឌុយប្លីន រឺ ទីក្រុងមូស្គី រឺ ទីក្រុងមុយហ្គោ រឺ ទីក្រុងស្តុកហម រឺ ទីក្រុងអូលូ រឺ ទីក្រុងហ្ស៊ុរីច និងជាច្រើនទៀត។ សូមកំុអោយឱកាស ពិសេសនេះ បាត់បងអោយសោះ!