កក់សំបុត្រពី CamboTicket នឹងទទួលបាន 50% លើ Grab ចំនួន 5 ដង

កក់ ឡានក្រុង ជិះសាឡាង រឺ តាក់ស៊ី ឯកជន រឺ បទពិសោធន៍ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ជាមួយ CamboTicket នឹងទទួលបាន 50% លើការជិះ Grab ។