បទពិសោធន៏អ៊ឺរ៉ុបរបស់អ្នក ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ទៅ 30%សណ្ឋាគារ

បទពិសោធន៏អ៊ឺរ៉ុបរបស់អ្នក ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ទៅ 30%សណ្ឋាគារ

ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ័ស្រស់ស្រាយក្នុងចំណោមទេសភាពធម្មជាតិពីភ…