ទទួលបាន 7% ភ្លាមលើសណ្ឋាគារដែលបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់

កុំខកខានប្រូម៉ូសិន ដ៏ពិសេសចុងឆ្នាំនេះ!