កូដបញ្ចុះតំលៃ JustGrab 50%

កក់ JustGrab ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាន 50% រហូតដល់ 8.000 រៀលនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។