ទទួលបានការផ្តល់ជូនល្អដ៏បំផុតសំរាប់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ 2019

យើងនាំមកជូនអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃ ភ្ជុំបិណ្ឌ ដ៏ធំបំផុតជាមួយ ម៉ាក យីហោ ប្រេនខ្មែរ និងអន្តរជាតិ។

ការផ្តល់ជូនសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ