យើងនាំមកជូនអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃ ភ្ជុំបិណ្ឌ ដ៏ធំបំផុតជាមួយ ម៉ាក យីហោ ប្រេនខ្មែរ និងអន្តរជាតិ។