ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

សន្សំបានដល់ទៅ 13% លើសំបុត្រយន្តហោះបន្ទាប់

រីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 13% ព្រមទាំងទទួលបានរង្វាន់ 1,000 Qmiles នៅពេលអ្នកកក់សំបុត្រធ្វើដំណើរបន្ទាប់របស់អ្នក លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Qatar Airways និងដោយប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Campaign period: 06 August 2020 to 12 August 2020. Travel period: 06 August 2020 until 31 March 2021. All travel must be completed on or before by 31 March 2021. Blackout Period: 10 December 2020 - 10 January 2021. Additional blackout dates apply, please review at the time of booking. Discounts will be applied only when using the promotional code on the mobile application by entering “QRAPP” before making a flight search. The discount is applicable only when using the mobile promo code on our mobile App. The promotional code is only valid on flights listed under Economy Class “Promo” - W, O, T, Q, “Saver” - S, N. Business Class "Promo" - I, R. First Class "Promo" - A. Qatar Airways will not be liable for refunds if a customer fails to enter the promotional code during the booking process as a result of paying a higher fare. Once the promo code is entered correctly, a special discounted fare is marked with a red asterisk “*” Individual traveller discount (FIT) applies to Economy and/or Business Class one-way, return & multi-city flights, where Business Class is not operated, First Class is applicable. Discount does not apply to taxes, surcharges or any other standard market surcharges. Seats are limited and are subject to availability. Discounts valid on Qatar Airways operated flights worldwide on Individual traveller (FIT) fares only, not valid on companion or child offers. Multi-city itineraries where the destination airport of the outbound flight is not the same as the originating airport of the inbound flight are allowed once per booking. Double Multi-city and circle itineraries are not permitted. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply on the entire itinerary. Fares displayed are the lowest return prices including taxes, fees, and airport charges; all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Fares displayed include all applicable discounts, Tickets are non-endorsable and non-transferable. This offer cannot be combined or inter-combinable with any other promotion. Other terms and conditions apply. Please refer to the fare rules at the time of booking for change, cancellation and no-show conditions and fees. In case of no-show, a no-show fee is applicable on top of any change or cancellation fees. Change fees are applicable on top of any fare differences.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
បានផុតកំណត់

សិទ្ធនារីអន្តរជាតិ – បញ្ចុះរហូតដល់ 18% បន្ថែមទៀត

សម្រាប់ពេលវេលាកំណត់ សូមរីករាយជាមួយតម្លៃក្នុងអ៊ិនធឺរណែតផ្តាច់មុខសម្រាប់គោលដៅដែលបានជ្រើសរើសនៅ អឺរ៉ុប អាមេរិក និងជាច្រើនទៀត។ រីករាយជាមួយតម្លៃពិសេស ទាំងអស់ចាប់ពីតម្លៃ $707 សម្រាប់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនិង 1993 ដុល្លារសម្រាប់ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 6 to 9 March 2020 Travel Period – 6 March to 10 December 2020 Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights originating from Phnom Penh to selected destinations Seats are limited and subject to availability of relevant booking classes Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules may apply depending on the booking class Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and no-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Other terms & conditions apply. Please review all fare rules, terms and conditions at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

តម្លៃសំបុត្រតាមអ៊ិនធឺរណែត – ទៅអឺរ៉ុបនិងផ្សេងទៀតពីចាប់ពី $709

ការផ្តល់ជូនមានកំណត់! សូមរីករាយជាមួយតម្លៃតាមអ៊ីនធឺរណែតផ្តាច់មុខគេ សម្រាប់គោលដៅដែលបានជ្រើសរើសនៅ អឺរ៉ុប អាមេរិក និងប្រទេសជាច្រើនទៀត។ សូមរីករាយជាមួយតម្លៃពិសេស បូកបញ្ចូលទាំងអស់ចាប់ពីតម្លៃ 709 ដុល្លារសម្រាប់កៅអីថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនិង 1,898 ដុល្លារ សម្រាប់កៅអីថ្នាក់អាជីវកម្ម។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 28 January to 04 February 2020. Travel Period – 28 January to 10 December 2020. Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class: "W/O/T/Q" for Economy, "I/R" for Business. For flights where Business Class is not operated, "A" for First Class is applicable. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សំបុត្រយន្តហោះចាប់ពី $710 ទៅ អឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋអាមេរិក

ទទួលបាននូវតម្លៃពិសេស រួមបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់តម្លៃចាប់ពី $710 ទៅដល់គោលដៅដែលទាក់ទាញជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។ លើសពីនេះទៅទៀតសន្សំសំចៃបន្ថែមទៀតលើកៅអីថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និងមុខជំនួញនៅពេលអ្នកកក់សម្រាប់សំបុត្រតាមអ៊ីនធឺរណែតក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះទុកជាមុន។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period: until 14 January 2020. Travel Period: 22 January 2020 to 10 December 2020. Offer is only valid for Qatar Airways operated flights from Phnom Penh- Advance purchase restrictions apply to receive maximum discount. Travel Premium Class in companions (2-8 passengers in one booking) will get extra discounts- Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Other terms and conditions apply for rental car offers. Please review detailed provider's terms and conditions at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ការផ្តល់ជូនមានកំណត់ – តម្លៃសំបុត្រពិសេសចាប់ពី $775

ត្រឹមតែ 96 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ សូមរីករាយនឹងតម្លៃសំបុត្រតាមអ៊ិនធឺរណែតផ្តាច់មុខ ដើម្បីជ្រើសរើសទៅកាន់ទិសដៅជុំវិញពិភពលោក។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales Period – 01 to 04 December 2019. Travel Period – 01 December 2019 - 31 May 2020- Offer is valid for flights booked on qatarairways.com only for Qatar Airways operated flights from selected origins to selected destinations. Seats are limited and are subject to availability of the relevant booking class: "W/O/T/Q" for Economy, "I/R" for Business. For flights where Business Class is not operated, "A" for First Class is applicable. Fares displayed in the booking engine include all applicable discounts, fees, taxes and airport charges, all available fare options and applicable rules will be displayed at the time of booking. Discount applies to instant purchases and on roundtrip tickets only. Minimum and maximum stay as well as advance purchase rules apply dependent on the booking class and point of departure. Blackout dates and weekend surcharge may apply. Please refer to the fare rules for details at the time of booking. Tickets are non-endorsable and non-transferable. Please refer to the fare rules at the time of booking for changes, cancellations and No-show conditions. Any change or cancellation less than 3 hours prior to the stated time of departure will be considered as no-show. For travel involving multiple booking classes, the most restrictive fare rules apply to the entire itinerary. Standard child/infant discount apply. Please note that on selected dates and destinations, lower market–specific promotion fares may be available. All available options, together with the applicable terms & conditions for each fare will be displayed at time of booking for you to make your selection. Other terms & conditions apply. Please review at the time of booking. Travel Validity: Please check fare rules at the time of booking.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់