ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

អ្នកប្រើថ្មី – សន្សំបាន $1 ដោយប្រើលេខកូដ PassApp របស់យើង

ទទួលបានទឹកប្រាក់ $1 ក្នុងការ ធ្វើដំណើរ តាមរយះ PassApp ដំបូងរបស់អ្នក។ មានតែ អតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចប្រើការផ្តល់ជូននេះបាន។ មាននៅ ភ្នំពេញ និង ក្រុងព្រះសីហនុ ។ ចាប់យកការសន្សំនេះ!