ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

កក់សំបុត្រយន្តហោះ + សណ្ឋាគារ នឹងទទួលបាន 5%

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 5% នៅពេលអ្នកកក់ សំបុត្រ យន្តហោះ និង សណ្ឋាគារ ជាមួយគ្នា។