ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

KLIA Ekspres ឆ្នាំថ្មីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

KLIA Ekspres បញ្ចុះតំលៃ MYR10 លើសំបុត្រ ក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ 27% ។ KLIA Ekspres ត្រូវបានដំណើរការដោយ KLIA Ekspres រថភ្លើងរវាងស្ថានីយ៍រថភ្លើង KL Sentral Railway ក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur និងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Kuala Lumpur ។ រថភ្លើងនេះបម្រើទាំងស្ថានីយសំខាន់ៗដូចជា KLIA និង klia2 ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ & គោលការណ៏
Sales and travel period: 1 October 2018 to 1 January 2019 Online purchase with promo code via www.KLIAekspres.com and KLIA Ekspres mobile app. This offer is not available at the self-service kiosk. The promo code is shown in the advertisement or social media posting. Please ensure you key in the promo code in the Promo Code box to display the YESS ticket types. Tickets are valid for travel on KLIA Ekspres from KLIA/KLIA2 to KL Sentral and vice versa only. This offer is not valid together with other ongoing promotions or discounts. No date change or refund allowed for tickets purchased. YESS Single Trip ticket: Valid for travel on the selected travel date only. YESS Return Trip ticket: First trip valid for travel on the selected travel date only. Second trip valid within one month from the selected travel date. For the YESS Group Saver, minimum 3 Adult one-way tickets must be purchased in the same transaction for travel on the same date. YESS Family Package is for 2 Adults and 2 Children one-way; additional child at RM20 per person. Valid for travel on the selected travel date only. For the YESS Single/Return + Grab packages, – Single Trip + Grab: receive 1 Grab Promo Code worth RM10; ticket and Grab Promo Code are valid on the selected travel date– Return Trip + Grab: receive 2 Grab Promo Codes worth RM10 each; ticket and Grab Promo Code are valid 1 month from the selected travel date of the first trip– You will receive your train e-ticket(s) and Grab Promo Code(s) in two separate PDF attachments in the same email if you are buying through the website. If you are buying through the app, your Grab Promo Code will appear on the screen and can be saved on your mobile device.– Your Grab Promo Code can be used for a Grab ride to or from KL Sentral Station only. It is not valid for rides to or from KLIA/KLIA2.– When you are ready to use the Grab ride-hailing service, book your ride through the Grab app. You can top up your ride fare, if required, with credit or debit card using GrabPay facility in the Grab app.
បានផ្ទៀងផ្ទាត់