11.11 បញ្ចុះតំលៃ – ធ្វើដំណើរទៅ តៃវ៉ាន់ហើយ សន្សំបានរហូតដល់ 50% លើ អូតែល

ធ្វើដំណើរទៅ តៃវ៉ាន់ និងកក់បន្ទប់ សណ្ឋាគារ របស់អ្នកដើម្ប…