កូត

ជិះ Grab ដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់លើកដំបូង

ទទួលបានការជិះ Grab លើកដំបូងរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ 12,000រៀល ក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ឬ សៀមរាប។ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នក។

កូត ផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ

រីករាយ 50% ជាមួយការធ្វើដំណើរ រហូតដល់ 10,000 រៀល

Grab បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយ។ ទទួលបាន 50% ពេលជិះ Grab របស់អ្នកតែថ្ងៃនេះ!

ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយ 50% បញ្ចុះតម្លៃ GrabTukTuk

បញ្ចូលលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឹម ៣,០០០ រៀល) សម្រាប់ការជិះ ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ!

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ទៅមកពី / ពីអូឡាំពិកម៉ល

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 30% (កំណត់ត្រឹម 6,000 រៀល) សម្រាប់ការជិះ Grab 2ដង ​​រឺក៏មកពីអូឡាំពិកម៉លក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបាន 20% បញ្ចុះតំលៃ (កំណត់ត្រឹម 12,000 រៀល)

សូមបញ្ចូលលេខកូដ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% (កំណត់ត្រឹម 12,000 រៀល) សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ 20ដងលើ GrabTukTuk ឬ GrabRemorque ក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ឬខេត្ត សៀមរាប។

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបាន 12,000 រៀល x 1 ជិះ Grab

ប្រើកូដនេះដើម្បីទទួលយកប្រាក់បន្ថែមចំនួន 12,000រៀល ក្នុងមួយជើងហើយចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរនៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ​ ឥឡូវនេះ!

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយរហូតដល់ 20% ជាមួយនឹងលេខកូដនេះ

បញ្ចូលកូដនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% (អតិបរមា 12,000 រៀល) ពេលអ្នកជិះ Grab នៅរាជធានីភ្នំពេញ & សៀមរាប!