ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

Grab បញ្ចុះតម្លៃ 50%

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឹម 3000 រៀល) ពេលជិះ Grab បន្ទាប់របស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើលេខកូដពិសេសនេះ អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជិះ Grab ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 3 ខែ!

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50%

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើការជិះបន្ទាប់របស់អ្នក (កំណត់ត្រឹមតម្លៃ 3000 រៀល) ដោយប្រើលេខកូដប្រូម៉ូសិននេះ។

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយ 50% បញ្ចុះតម្លៃ GrabTukTuk

បញ្ចូលលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% (កំណត់ត្រឹម ៣,០០០ រៀល) សម្រាប់ការជិះ ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ!

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ទៅមកពី / ពីអូឡាំពិកម៉ល

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 30% (កំណត់ត្រឹម 6,000 រៀល) សម្រាប់ការជិះ Grab 2ដង ​​រឺក៏មកពីអូឡាំពិកម៉លក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

កូត បានផុតកំណត់

ទទួលបាន 20% បញ្ចុះតំលៃ (កំណត់ត្រឹម 12,000 រៀល)

សូមបញ្ចូលលេខកូដ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% (កំណត់ត្រឹម 12,000 រៀល) សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ 20ដងលើ GrabTukTuk ឬ GrabRemorque ក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ឬខេត្ត សៀមរាប។