ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

កូត បានផុតកំណត់

កក់សំបុត្រកាណូត ឡានក្រុង ឬតាក់ស៊ី ហើយចាប់យកការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 5% បន្ថែម

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ជាមួយនឹងកូដបញ្ចុះតម្លៃ Bookmebus ផ្តាច់មុខនេះ។ កក់សំបុត្រតាមអុិនធឺណែតឥឡូវនេះ ធ្វើដំណើរតាម រថយន្តក្រុង ឬកាណូត ឬតាក់ស៊ី!

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5%

ប្រើកូដបញ្ចុះតម្លៃ Bookmebus ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% នៅពេលអ្នកទិញសំបុត្រតាមអ៊ិនធឺណិត។ មានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។

កូត បានផុតកំណត់

ប្រើលេខកូដផ្តាច់មុខនេះនិងរីករាយការបញ្ចុះតម្លៃ 5%

គ្រាន់តែកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង កាណូត​ ឬតាក់ស៊ី​ លើ Bookmebus ហើយប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមៗ!

កូត បានផុតកំណត់

កក់សំបុត្រឡានក្រុង កាណូត​ ឬ តាក់ស៊ី ឥឡូវនេះ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5%

កក់សំបុត្រ រថយន្តក្រុង សំបុត្រកាណូតទៅ កោះរុង ឬតាក់ស៊ីទៅខេត្ត តាមអីនធឺណិតឥឡូវនេះ និងរីករាយនឹងការបញ្ចុះតំលៃ 5% ។

កូត បានផុតកំណត់

រីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 20%

ប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 𝟮𝟬% លើការធ្វើដំណើរតាម ឡានក្រុង។