ការផ្តល់ជូនទាំងនេះបានផុតកំណត់ហើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចសាកល្បងបាន!

ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

ប្រូម៉ូសិនក្តៅៗ: សន្សំបាន 25% លើ សណ្ឋាគារ នៅ Amari Vogue Krabi ដោយ Onyx Hospitality

ស្នាក់នៅ 3 យប់ នៅខេត្តក្រាប៊ី ប្រទេស ថៃ ហើយសន្សំប្រាក់ 25% លើបន្ទប់សណ្ឋាគារ និងអាហារពេលព្រឹកនៅ Amari Vogue Krabi ដោយ Onyx Hospitality ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់