ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើ ទូរស័ព្ទ, កុំព្យូទ័រ, គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ពីបណ្តាញក្រុមហ៊ុនដូចជា Apple, Samsung, Huawei, Dealextreme និង AliExpress ។