ការផ្តល់ជូនពិសេស

10% បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់

ទទួលបាន 10% លើសំបុត្រ ឡាន ក្រុង តាក់ស៊ី សំបុត្រជិះ កាណូត និង បទពិសោធ នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay ។

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ប្រមូលពិន្ទុ – ប្រើលើការធ្វើដំណើរ បន្ទាប់របស់អ្នក

រាល់ពេលដែលអ្នកទិញ សំបុត្រ ឡានក្រុង ឬ ជិះកាណូត ឬ ឡាន តាក់ស៊ី អ្នកអាចសន្សំបានពិន្ទុ ដែលអ្នកអាចប្រើ នៅលើការធ្វើដំណើរបន្ទាប់ របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ចុះឈ្មោះ ទិញសំបុត្រ ហើយចាប់ផ្តើមប្រមូល ពិន្ទុឥឡូវនេះ!

បានផ្ទៀងផ្ទាត់

សំបុត្រជិះកាណូតទៅកោះរ៉ុង – ស្វែងរកប្រូម៉ូសិនជិះកាណូតដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សំបុត្រជិះកាណូតលឿន និងទូកពីផែក្រុងព្រះសីហនុទៅកាន់កោះរុង កោះរុងសន្លឹម និងកោះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។