សំបុត្រកុន និង តន្ត្រី ។ ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ Major Cineplex , Legend Cinema , Prime Cineplex និងច្រើនទៀត។ ប្រម៉ូសិន កំសាន្តដ៏ល្អបំផុត នៅកម្ពុជានិងកូដបញ្ចុះតំលៃ អាចទទួលបានក្នុងកន្លែងតែមួយ!