រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃ 40% GrabTukTuk ឬ GrabRemorque

ទទួលបាន 40% (កំណត់ត្រឹម 4,000 រៀល) សំរាប់ការជិះ GrabTukTuk និង GrabRemorque នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ និង ខេត្ត សៀមរាប ។