ទទួលបានប្រាក់ 15% ភ្លាមៗពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដោយបង់ប្រាក់ជាមួយ ABA

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និងកាណូត ពេលប្រើ ABA Pay ដើម្បីបង់ថ្លៃសំបុត្ររបស់អ្នក។