សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និង ទូក

ធ្វើដំណើរជាមួយ CamboTicket ដោយប្រើប្រាក់ Pi Pay ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា ដើម្បីទទួលបាន 30% លើសំបុត្រ ឡានក្រុង និង ទូក ។